Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
Volver ao índice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de elaboración de fichas para a sección Termos a debate

 

A estrutura de cada ficha é a seguinte

 

1 ENTRADA

Nome do termo ou termos sobre os que se debateu e que aparecerán na relación alfabética

2 DATOS DO AUTOR

Nome e correo electrónico

3 DATA

Día, mes, ano

4 ESTADO DA CUESTIÓN

Descrición do tipo de dúbida (busca de denominación, variantes denominativas, acepción, precisión conceptual, etc.)

Propostas oficiais se é o caso (Volga, RAG, TERMIGAL)

Propostas paranormativas (resto dos dicionarios)

Resumo da opinión dos colisteiros/as

Procura en corpus ou documentos especializados e variantes de uso

Equivalencia noutras linguas, indicando a fonte sempre que sexa posible

Proposta definitiva