Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

 

 

 

 

 

Actividades

 

Para conseguir os seus obxectivos, a SGaT leva a cabo as seguintes actividades:

Información e difusión da produción terminolóxica galega e das novas biliográficas relacionadas co traballo terminográfico que sexan de interese para os nosos socios/as.

Formación no eido da terminoloxía, para contribuír a un mellor coñecemento da área e a profesionalización do sector.

Cooperación coas prinicpais institucións e asociacións galegas e foráneas que persigan fins parellos aos da SGaT.

As actividades máis salientables organizadas ata o de agora son: